ഒറ്റമൈനയുടെ ഒപ്പം കൂടിയവര്‍

പാട്ട്


മെഹ്‌ദി പാഠങ്ങൾ -12 : ആപ് കോ ഭൂല് ജായേ ഹം.....


മെഹ്ദി പാഠങ്ങൾ - 11 : പത്താ പത്താ ബൂട്ടാ ബൂട്ടാ....


മെഹ്ദി പാഠങ്ങൾ - 10 : ദേഖ് തോ ദിൽ കെ ജാൻ സെ ഉഠ്താ ഹേ...

മെഹ്ദി പാഠങ്ങൾ - 9 : ദിലേ നാദാൻ തുജ്ഹെ ഹുവാ ക്യാ ഹേ...

മെഹ്ദി പാഠങ്ങൾ - 8 : രഫ്താ രഫ്താ....

മെഹ്ദി പാഠങ്ങള്‍ - 7 : സിന്ദഗീ മേ തോ സഭീ പ്യാര്‍ കിയാ കര്‍തേ ഹേ...

മെഹ്ദി പാഠങ്ങള്‍ - 6 : ഗുലോം മേ രംഗ് ഭരേ.....

മെഹ്ദി പാഠങ്ങള്‍ - 5 : അപ്നോ നെ ഗം ദിയെ തോ മുജ്ഹെ യാദ് ആ ഗയാ...

മെഹ്ദി പാഠങ്ങള്‍ -4: തേരെ ഭീഗെ ബദന്‍ കീ ഖുശ്ബൂ സെ........

മെഹ്ദി പാഠങ്ങള്‍ -3 : രഞ്ജിഷ് ഹീ സഹീ....

മെഹ്ദി ‍പാഠങ്ങള്‍- 2 : അബ് കെ ഹം ബിച്ടെ.....

മെഹ്ദി പാഠങ്ങള്‍-1: ആ ജീവിതഗാനം മെഹ്ദി പാടുമ്പോള്‍.......

ഷഹബാസ് അമന്‍ - വേദനയുടെ പാട്ടുകാരന്‍....

ജോണ്‍സണ്‍ - മെലഡിയുടെ ഗുല്‍മോഹര്‍...

 

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...